U Srednjoj muzičkoj školi prijemni ispit se polaže iz sljedećih stručnih predmeta:

 1. a) Za zanimanje muzičar solist: praktični dio ispita iz glavnog predmeta – instrumenta, Solfeggio i Muzička teorija
 2. b) Za zanimanje muzičara općeg smjera: Solfeggio i Muzičke teorija
 3. c) Za zanimanje baletni igrač / igračica: praktični dio ispita – baletni elementi

ZAHTJEVI PRIJEMNOG ISPITA ZA ZANIMANJE MUZIČAR   SOLIST  

Prije prijemnog ispita, obavezno je ispitnoj prijemnoj komisiji priložiti notni zapis programa koji se izvodi

Solo pjevanje 
 • Dvije pjesme različitog stila
 • Na prijemnom ispitu za upis na solo pjevanje prioritetan je glasovni materijal, obim glasa, sluh, odgovarajuće godine i zdravlje
Klavir 
 • Jedna skala prema programu klavira za VI razred muzičke škole
 • jedna etida (Czerny Op.299 III i IV svezak; C. Bulow: II i III svezak, i ostale etide slične težine)
 • jedna polifona kompozicija iz perioda baroka, J. S. Bach: jedna dvoglasna invencija ( c mol, D dur, Es dur, E dur, e mol, G dur, g mol, A dur, B dur, h mol)
 • jedna klasična sonata u cjelini: J. Haydn: Sonata D dur HOB XVI/ 37, Sonata cis mol HOB XVI/36, Sonata D dur HOB XVI/ 14, Sonata F dur HOB XVI/21, Sonata e mol HOB XVI: 34, Sonata G dur HOB XVI/27; W. A. Mozart: Sonata C dur KV 309, Sonata C dur KV 310, Sonata C dur KV 330, Sonata A dur KV 331, Sonata F dur KV 332, Sonata B dur KV 570; L. van Beethoven: Sonata Op.79 G dur; Druge sonate slične težine drugih ili istih kompozitora iz perioda klasicizma
 • jedan komad po vlastitom izboru iz 19. ili 20. stoljeća
  Program prijemnog ispita se izvodi napamet.
 Udaraljke 
 • Ukoliko učenik ima završenu osnovnu muzičku školu za udaraljke, svira program završnog ispita za šesti razred osnovne muzičke škole, smjer udaraljke. Program prijemnog ispita učenik izvodi napamet
 • Ukoliko učenik nema završenu osnovnu muzičku školu ispit se sastoji iz provjere sluha, motorike, memorije i ritma
Harfa  
 • Ispit se sastoji iz provjere sluha, memorije i ritma na način kako je to dato u zahtjevima za predmete Solfeggio i Muzička teorija. Prijemnom ispitu mogu pristupiti i učenici bez završene osnovne muzičke škole
 Violina
 • Skala / ljestvica kroz 3 oktave (durska i istoimena molska) sa trozvucima (durski i molski kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord) i četverozvucima (umanjeni i dominantni septakord)
 • dvije etide ili jedna etida i jedan komad
 • Prvi ili drugi i treći stav koncerta
  Program prijemnog ispita se izvodi napamet
Viola
 • Skala / ljestvica kroz 3 oktave (durska i istoimena molska) sa trozvucima (durski i molski kvintakord, sekstakord i kvartsekstakord) i četverozvucima (umanjeni i dominantni septakord)
 • dvije etide ili jedna etida i jedan komad
 • Prvi ili drugi i treći stav koncerta

Program prijemnog ispita se izvodi napamet

Violončelo
 • skala / ljestvica kroz 3 oktave sa štrihovima (détaché, martelé, spiccato, sautillé, staccato), trozvucima

(durski i molski) i četverozvucima (dominantni i umanjeni)

 • dvije etide ili jedna etida i jedan komad
 • Prvi ili drugi i treći stav koncerta
  Program prijemnog ispita se izvodi napamet
Kontrabas
 • jedna durska skala sa trozvucima do VII pozicije
 • M. Prosinek Škola za kontrabas II dio (jednu vježbu po izboru)
 • F. Nani Škola kontrabas (jednu vježbu po izboru)
 • jedan komad (komad uz klavirsku pratnju)

Program prijemnog ispita se izvodi napamet

Gitara
 • jedna etida
 • jedna polifona kompozicija
 • jedan stav sonate / sonatine
 • jedan komad
 • čitanje s lista
 • dvooktavna ljestvica

Program prijemnog ispita se izvodi napamet.

Duhački/puhački instrumenti

Flauta, Oboa, Klarinet, Fagot, Saksofon, Truba, Trombon, Horna.

Učenici koji konkurišu za upis na jedan od duvačkih/puhačkih instrumenata na prijemnom ispitu sviraju program iz završnog razreda osnovne muzičke škole

Ispitni zahtjevi:

 • jedna skala / ljestvica
 • dvije etide
 • jedan muzički komad
 • jedan stavak cikličnog oblika – po izboru

Program prijemnog ispita se ne mora izvoditi napamet osim za instrument flautu gdje kandidat izvodi napamet komad i stav koncerta.  Komad, sonata i stav koncerta se izvodi uz klavirsku pratnju za sve duvačke instrumente.

Harmonika
 • jedna durska i molska skala / ljestvica (četveroglasno, kroz dvije oktave, dominantni / umanjeni septakord)
 • jedna koncertna etida ili (1 etida sa tehnickim zahtjevima za desnu ruku, jedna etida sa tehničkim zahtjevima za lijevu ruku)
 • polifona kompozicija (preludij i fuga, fugetta, dvoglasna invencija)
 • ciklična kompozicija u cjelosti (sonata, svita, tema sa varijacijama)
 • jedna jednostavačna kompozicija – komad
 • jedna kompozicija mora biti pisana originalno za harmoniku
  Program prijemnog ispita se izvodi napamet

 

ZAHTJEVI PRIJEMNOG ISPITA ZA SOLFEGGIO I MUZIČKU TEORIJU

Zanimanje muzičar solist

 

 • Provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog);
 • Melodijsko područje: izvođenje 2 meloritamska  á vista primjera (dur i odgovarajući mol do 2 predznaka), 1 primjer  u violinskom i 1 primjer u bas ključu (dvodjelna i četverodjelna podjela dobe).
 • Ritamsko područje:  izvođenje 2 á vista ritamska primjera u različitim jedinicama mjere (polovinska, četvrtinska i osminska jedinica mjere);
 • Muzička teorija (pismena provjera): identifikacija tonova u violinskom i bas ključu –  opseg od c- c3, identifikacija durskih i molskih ljestvica na osnovu predznaka, durska i molska ljestvica sa svim elementima: stupanj, stepen i polustepen, identifikacija intervala do oktave – veličina i vrsta (čisti, veliki i mali intervali), oznake za tempa i dinamiku. Izbor meloritamskih i ritamskih  á vista primjera, kao i primjere zadataka za Muzičku teoriju  kandidati mogu preuzeti u prostorijama škole

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *