Zahtjevi prijemnog ispita za udaraljke 

  1. memorisanje i reprodukcija kraćih ritamskih cjelina 
  2. memorisanje i reprodukcija kraćih melodijskih fraza 

Obavezna je konsultacija sa profesorom horne radi provjere fizičkih predispozicija kandidata (npr. kandidati sa fiksnim zubnim aparatićem ne mogu svirati limene duvačke instrumente) 

Zahtjevi prijemnog ispita iz Solfeggia i Muzičke teorije 

  1. provjera sluha i memorije: izvođenje pjesme po vlastitom izboru, reprodukcija pojedinačnih i akordskih tonova odsviranih na klaviru (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće melodijske fraze (neutralni slog), memorisanje i reprodukcija kraće ritamske cjeline (neutralni slog) 
  2. melodijsko područje: izvođenje kraćeg melodijskog primjera sa pripremne nastave 
  3. ritamsko područje: izvođenje kraćeg ritamskog primjera  sa pripremne nastave 
  4. muzička teorija: identifikacija nota u violinskom i bas ključu – opseg od c- c3, prepoznavanje notnih vrijednosti, identifikacija predznaka (povisilice i snizilice), pauza i oznaka za tempo i dinamiku 

Materijale za vježbu kandidati će dobiti na časovima pripremne nastave koja je obavezna. 

LINK: Pripremna nastava
LINK: Radni materijali za predmet Solfeggio i Muzička teorija