Jasna Prguda

Jasna Prguda je diplomirala na Odseku za opštu muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti  Beogradu 1996; diplomski rad iz predmeta Analiza muzičkog dela, mentor prof. Rastislav Kambasković. U Srednjoj muzičkoj školi predaje predmete Muzički oblici, Harmonijska analiza (od iduće školske godine: Harmonija sa harmonijskom analizom) i Gitara. Stručno se usavršavala na radionicama u organizaciji „Training Workshop International for the Children“ US, među kojima: Children with Learning Disabilities and Attention Deficit Hyperactivity Disorders (2003, trainer Bonnie Miller; („Copy with Trauma Training“, 2001.). Pohađala je seminare u organizaciji PP Zavoda, među kojima: „Reformske promjene- načini i mogućnosti uspješnosti realizacije odgojno obrazovnog rada u nastavi“, predavač: stručna savjetnica Meliha Husić, Sarajevo 2001. Usavršavala se i na Edukativnom programu cjeloživotnog učenja na  Muzičkoj  akademiji  u Sarajevu:“Paleta akorda i njezina primjena u nastavi predmeta Harmonija“, predavač prof. Tihomir Petrović,Sarajevo 2012, te na Edukativnom programu cjeloživotnog učenja, predavači: red.prof.dr. Ivan Čavlović i doc.dr. Valida Akšamija, 2016. Pohađala je i Council of Europe, Pestalozzi Programme: Tandem Workshop „Evaluation of Transversal Attitudes, Skills and Knowledge“, Estonia / Norway 2012, te Council of Europe, Pestalozzi Summer School : Diversity of learners and diversity of teachers – learning together for a better future, Bad Wildbad 2016. Od nagrada i priznanja izdvajaju se: zahvalnica FMON za stručni doprinps Konferenciji o efektima provedbe Pestalozzi programa obuke u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2014, i zahvalnica FMON za stručni doprinos Drugoj konferenciji o efektima provedbe Pestalozzi programa obuke namijenjene stručnjacima u oblasti obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mostar 2016. Njeni učenici osvajali su nagrade na takmičenjima učenika i studenata muzike u FBiH (gitara i kamerna muzika).