Rezultati prijemnog ipista u 1. upisnom roku su objavljeni na oglasnoj tabli Škole, a na web stranici će biti objavljeni nakon što se tehnički pripreme.

Primljeni učenici su dužan da dostave slijedeću dokumentaciju u Srednju muzičku školu Sarajevo od 21 do 24 juna 2021. u terminu od  9:00 do 14:00 sati.

– prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),
– izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
– svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
– uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
– druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl. 11., 12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo broj: 02-04-22595-14/21 od 27.5.2021. godine.