Dragi učenici i uvaženi roditelji,

Nakon prvog konkursnog roka objavljuju se rang liste primljenih kandidata u školama putem online sistema, na oglasnoj tabli i web stranici srednje škole. Srednja muzička škola će rang liste objaviti nakon što iste budu dostavljene od strane EMIS administratora, a najkasnije do 20:00 sati 22. 06. 2020. god.

Nakon objave rang lista primljenih kandidata, učenik je dužan da u roku od dva dana (utorak 23. 06 i srijeda 24. 06. 2020. od 09:00 do 15:00 sati), a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, dostavi slijedeću dokumentaciju u prostorije Srednje muzičke škole Sarajevo:

– prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba
upis.emis.edu.ba

izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,

svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – orginalni dokument,

uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – orginalna dokumenta,

druga dokumenta relevantna za utvrđivanje bodova po kriterijima iz čl. 10. i 12. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo. (diplome takmičenja i drugi relevantni dokumenti koji su bodovani)

Sve dodatne informacije o online upisu učenika u 1. srednje škole na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web i facebook stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
www.mon.ks.gov.ba

Dobro nam došli!

ADRESA:
Srednja muzička škola Sarajevo
Josipa Štadlera 1/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina